Kiinteistön teletilojen valvonta ja ylläpito

Teletilojen valvonta ja ylläpito

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti kiinteistön omistaja on vastuullinen kiinteistön sisäverkosta ja teletiloista. Vastuuseen sisältyy mm. kiinteistön teletilan ja sisäverkon toimintakunto, sekä tilan turvallisuudesta ja kulkujärjestelyistä huolehtiminen. Tässä palvelussa toimimme kiinteistön nimettynä Verkonhoitajana.

Lukitus ja tietoturva

”Erittäin tärkeä taloyhtiön vaikutuspiiriin kuuluva asia on yhteisten teletilojen lukitusturvallisuus.” toteaa Kiinteistöliitto (ks. artikkeli).  Viranomaismääräyksen mukaisesti teletiloihin ei saa päästä asiatonta väkeä, mutta teleoperaattoreiden edustajille ja tietoverkkourakoitsijoille tulee taata viivytyksetön pääsy tiloihin. Rakennuksen omistaja on vastuussa yhteisten teletilojen lukituksesta ja tietoturvallisuudesta. Viestintäviraston määräys kiinteistön sisäjohtoverkosta (65D/2019 M) sisältää yleiset vaatimukset rakennusten teletilojen lukitukselle. Määräystä täydentää ensisijaisesti asuinkiinteistön omistajille tarkoitettu Viestintäviraston suositus Kiinteistöjen laitetilojen lukituksesta (306/2015 S). Teletilojen lukitusturvallisuus turvaa perustuslaissa turvattua viestintäsalaisuutta.

Teletilojen kunto ja siisteys

Mikäli teletilasta ei huolehdita, niin kokemuksemme mukaan tilojen kunto ja sisäverkon toimintaedellytykset voivat huonontua yllättävän nopeasti. Palvelussamme on yli 2000 kiinteistöasiakasta yli 25 vuoden ajalta. Tilastojemme mukaan suuri ongelma on ylimääräisen pölyn kerääntyminen tietoliikennelaitteisiin. Pahimmillaan teletilasta on tullut kiinteistön ylimääräinen varasto, jossa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa. Nykyinen markkina on myös muuttunut siten, että teleurakoitsijoiden henkilöstö eivät ole enää yhden paikallisen teleoperaattorin palveluksessa, vaan toimijoita on lukuisia. Näiden tuottama työnlaatu on kirjavaa ja valvontaa on syytä tehdä. Valvontakäynnin yhteydessä mm. poistamme ylimääräiset asennusjohdot ja imuroimme pölyn laitetilasta.

Palvelun keskeiset arvot

  1. Nimetty verkonhoitaja – huoli pois isännöitsijältä ja taloyhtiön hallitukselta siitä täyttävätkö kiinteistön tietoliikennetilat viranomaisen ja lakiin perustuvat määräykset.
  2. Teletilojen lukituksen ja turvallisuuden ylläpito. Fyysinen turvallisuus ja kulkujärjestelyt tietoliikennetiloihin ovat kiinteistön omistajan vastuulla ja tällä on oleellinen vaikutus kiinteistön tietoliikenneverkon tietoturvaan.
  3. Kiinteistön arvon ja asukasviihtyisyyden kasvattaminen. Hyvin hoidetut ja ylläpidetyt viestintäverkot asianmukaisine teletiloineen edesauttavat kiinteistön ja sen asukkaiden viestintäpalvelujen (esim. laajakaista ja Digi-TV) saatavuutta sekä myös kaikkien operaattorien ja palveluntarjoajien toimintaa kiinteistöissä.
  4. Teletilan siivous ja puhtaanapito. Palveluun sisältyy riittävä teletilan puhdistus määrävälein.
  5. Toimimme huoltokumppanina viankorjauksille. Mahdollisissa viankorjaustilanteissa yksi asiantunteva sopimuskumppani, joka tuntee kiinteistön tietoliikenneverkon ja laitetilat.